บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

ABC TALK[สกว.]

ABC TALK[สกว.]

157 items|« First « Prev 2 3 (4/16) 5 6 Next » Last »|

ABC Talk ปฎิรูปการศึกษาสงขลาเอายังไง ตอน 2 [ 28 - 3 - 57 ]

โดย banbanradio on April,04 2014 11.01

คุณศวิษฐ์ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาได้กล่าวถึงการศึกษาและสถานการณ์วันนี้ในสงขลาขณะเดียวกันก็กล่าวถึงเด็กยุตปัจจุบันก็มีกิจกรรมทันสมัยมากมาย ในขณะที่ อาจารย์ ธเนศจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาดวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าปัจจบันที่สอนเด็กด้วยการให้โจทย์ไปแล้วให้นักศึกษาหาคำตอบในอินเตอร์เนตสามารถเอาเครื่องมือไอที สมาทโฟนเข้ามาในห้องแต่ต้องใช้ข้อมูลในการตอบ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาสนใจในข้อมูลหลากหลายและมากขึ้น เวทีนี้สื่อได้ฝากคำถามให้การศึกษาควรทำมาตรฐานให้เท่ากันได้อย่างไร

ABC Talk ปฎิรูปการศึกษาสงขลาเอายังไง ตอน 1 [ 21 - 3 - 57 ]

โดย banbanradio on April,04 2014 10.51

ABC Talk  ปฎิรูปการศึกษาสงขลาเอายังไง ตอน 1 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ครูหมูจากโรงเรียนวรพัฒน์ ได้เล่าให้ฟังว่าในการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงแต่ก็มีเครือข่ายที่ทำกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพื่อให้เด็กเล็กรู้รอบ ครูจากโรงเรียนเทศบาลมีการทำโครงงานวิจัยเพื่อทำโครงงานแก้ปัญหาโรงเรียนตามสิ่งที่เด็กสนใจ คุณสมคิดจากสถานประกอบการเอางานมาสอนให้เด็กมีวินัยและรับผิดชอบทั้งคุณสมคิดและคุณครูจากเวทีเน้นเรื่องคุณธรรม

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 7 [ 14 - 3 - 57 ]

โดย banbanradio on April,03 2014 00.11

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันโครงการ โพัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการโ สนับสนุนคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยริเริ่มและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ตามศักยภาพของแต่ละคณะ ตอบโจทย์ปณิธาน ม.พะเยาเพื่อรับใช้สังคม นำร่องปีแรก 12 คณะ 12 เรื่องตามแนวคิดงานวิจัย

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 6 [ 7 - 3 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 23.53

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 6  ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่คณะต่างๆ ได้ริเริ่มทำในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดพะเยามีด้วยกันหลายเรื่องจากหลายคณะ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ทำวิจัยเรื่อง “วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลจุน จังหวัดพะเยา” โดย ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา กล่าวว่า “น้ำจุนโมเดล เป็นการศึกษาวิจัยในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ด้วยโจทย์วิจัยที่มาจากปัญหาทรัพยากรในพื้นที่ในเรื่องการแย่งน้ำเพื่อใช้ในการทำมาหากิน ปัญหาการไม่มีระบบเปิด-ปิดประตูน้ำที่ดี ไม่มีการคาดการณ์ถึงปริมาณน้ำว่าจะเพียงพอต่อการทำนาในอนาคต และขาดการมีส่วนร่วมต่างคนต่างตัดสินใจจนนำไปสู่ความขัดแย้ง เหล่านี้นับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน งานวิจัยได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ ด้วยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณทำการศึกษาถึงปริมาณของน้ำที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คำนวณ และเชิงคุณภาพทำการศึกษาผลกระทบต่อความเป็นอยู่

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 5 [ 28 - 2 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 22.33

“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามาหวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย สกว. ให้การสนับสนุนในส่วนวิชาการเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ ABC ไฮไลท์สำคัญ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โจทย์ของศตวรรษที่ 21 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 4 [ 21 - 2 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 22.30

“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามาหวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย สกว. ให้การสนับสนุนในส่วนวิชาการเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ ABC ไฮไลท์สำคัญ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โจทย์ของศตวรรษที่ 21 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 3 [ 14 - 2 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 16.19

23-24 ม.ค. 57  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สกว. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันโครงการ “พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ” สนับสนุนคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยริเริ่มและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ตามศักยภาพของแต่ละคณะ ตอบโจทย์ปณิธาน ม.พะเยาเพื่อรับใช้สังคม นำร่องปีแรก 12 คณะ 12 เรื่องตามแนวคิดงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล หวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Saran Kaur Gill  Deputy Vice Chancellor (Industry & Community Partnerships) University Kebangsaan Malaysia (UKM) ร่วมเวทีด้วย

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 2 [ 7 - 2 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 14.51

จากงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 3  “โจทย์ของศตวรรษที่ 21 การเสวนาเรื่อง “การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและพื้นที่” นำโดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และนิทรรศการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ ม.พะเยา รวมไปถึงเครือข่ายงาน สกว.พื้นที่จังหวักพะเยา

ABC Talk งานพะเยาวิจัย ตอน 1 [ 31 - 1 - 57 ]

โดย banbanradio on April,02 2014 14.49

จากข้อมูลของสกว. เมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 57  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สกว. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามาหวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย สกว. ให้การสนับสนุนในส่วนวิชาการเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ ABC ไฮไลท์สำคัญ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โจทย์ของศตวรรษที่ 21 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช การเสวนาเรื่อง “การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและพื้นที่” นำโดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และนิทรรศการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ ม.พะเยา และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาร่วมแสดง แก่ผู้ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์คณะต่างๆ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมโครงการวิจัย ABC ดีเด่นจังหวัดพะเยา ใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อศึกษาดูงานการคุ้มครองสิทธิไทยลื้อในจังหวัดพะเยา ช่วงวันที่สองของการจัดงานด้วย

ABC TALK เกาะสาหร่ายกับ สกว.ตอนที่ 2 [ 24 - 1 - 57 ]

โดย banbanradio on February,27 2014 23.53

ABC TALK เกาะสาหร่ายกับ สกว.ตอนที่ 1 การพัฒนาเกาะสาหร่ายที่ บ้านบากันยา อยู่ในจังหวัดสตูลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถยกระดับเป็น อีโคทัวริสซึ่ม ปี 54 - 55 วึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง กิจกรรมดีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ 7 เกาะรุ่งเรืองด้วยบทบาทชาวประมงถิ่น  ซึ่งที่นี่มีทั้งปูม้า และหอยใหญ่

157 items|« First « Prev 2 3 (4/16) 5 6 Next » Last »|

ฟังการถ่ายทอดสดจากพื้นที่


คลิกปุ่มเล่น(Play) เพื่อฟังวิทยุ

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน